Mikołajki Resort Hotel & SPA Mikołajki Resort Hotel & SPA
Mikołajki Resort Hotel & SPA Mikołajki Resort Hotel & SPA
icon

1. Postanowienia wstępne. Definicje.

 • Serwis internetowy pod nazwą „MIKOŁAJKI RESORT HOTEL& SPA”, zlokalizowany pod adresem elektronicznym http://mikolajki-resort.pl/, prowadzony i udostępniany jest przez MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI z siedzibą w Jora Wielka, adres: Jora Wielka 54 C, 11-730 Mikołajki, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000521814, nr NIP: 742-224-93-98, jako Administratora.
 • W ramach Serwisu Administrator świadczy drogą elektroniczną następującą, nieodpłatną usługę Użytkownikom: dostęp dla Użytkowników do treści (w tym utworów) słownych, plastycznych, fotograficznych oraz audiowizualnych przygotowanych przez Administratora i wyświetlanych (odtwarzanych) w ramach stron internetowych stanowiących część Serwisu, a także dostęp przez strony internetowe stanowiące część Serwisu i korzystanie przez Użytkowników z mechanizmów informatycznych przygotowanych przez Administratora
 • Poniżej wymienionym terminom, użytym w treści Regulaminu, nadaje się następujące znaczenia:
  • „Administrator” – MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI z siedzibą w Jora Wielka, adres: Jora Wielka 54 C, 11-730 Mikołajki, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000521814, nr NIP: 742-224-93-98,
  • „Regulamin” – niniejszy wzorzec umowy pod nazwą „REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO »MIKOŁAJKI RESORT HOTEL& SPA«”, udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem elektronicznym http://mikolajki-resort.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci, stanowiącej część Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie,
  • „Serwis” – serwis internetowy pod nazwą „MIKOŁAJKI RESORT HOTEL& SPA” zlokalizowany pod adresem elektronicznym http://mikolajki-resort.pl/, prowadzony i udostępniany przez Administratora,
  • „Użytkownik” – podmiot korzystający z usługi, o której mowa w § 1 ust. 2.

2. Zasady korzystania z Serwisu.

 • Administrator świadczy usługę określoną w § 1 ust. 2 na rzecz Użytkowników, na warunkach określonych w Regulaminie. Inne usługi, o ile są świadczone przez Administratora w ramach Serwisu Użytkownikom, mogą wymagać akceptacji regulaminów odrębnych i świadczone są na warunkach określonych w tych regulaminach odrębnych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
 • Do zawarcia umowy o świadczenie usługi określonej w § 1 ust. 2 na podstawie Regulaminu dochodzi w momencie rozpoczęcia wyświetlania przez Użytkownika za pomocą systemu teleinformatycznego (urządzenia końcowego), którym się ten Użytkownik posługuje, strony internetowej stanowiącej część Serwisu. Do rozwiązania umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dochodzi z chwilą zaprzestania wyświetlania przez Użytkownika wszystkich stron internetowych stanowiących część Serwisu za pomocą systemu teleinformatycznego (urządzenia końcowego), którym się ten Użytkownik posługuje.
 • Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6.
 • Administrator informuje o wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym (urządzeniem końcowym), którym posługuje się Użytkownik: urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet, oraz współpracujące z tym urządzeniem oprogramowanie umożliwające wyświetlanie stron WWW (przeglądarka internetowa).
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w § 1 ust. 2. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacja@mikolajki-resort.pl, lub listem na adres: Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki.
 • Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni. Odpowiedź Administratora na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji.

3. Dane osobowe.

 • W przypadku korzystania z usługi określonej w § 1 ust. 2, Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do skorzystania z niektórych mechanizmów informatycznych, o których mowa w § 1 ust. 2.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu wykonania usługi określonej w § 1 ust. 2 oraz tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej na to zgody Użytkownika i tylko w zakresie tą zgodą objętym.
 • Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI z siedzibą w Warszawie, adres: Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki.
 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania ich usunięcia. W tym celu Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres poczty elektronicznej: rezerwacja@mikolajki-resort.pl, lub listownie na adres: Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki.

4. Polityka prywatności.

 • Administrator informuje, że w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usługi określonej w § 1 ust. 2, w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika zapisywane i przechowywane są przez Serwis informacje, które przesyłane (udostępniane) są do Serwisu zwrotnie. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowią tzw. „cookie” – małe zbiory danych informatycznych, pozwalające Serwisowi na rejestrowanie i odczyt przebiegu czynności oraz ostatniego stanu czynności: przeglądania przez Użytkownika stron internetowych w ramach Serwisu, konfigurację wyświetlania stron internetowych w ramach Serwisu, korzystania przez Użytkownika z mechanizmów informatycznych określonych w § 1 ust. 2, w tym mechanizmu uwierzytelniania (logowania). Takie rejestrowanie i odczyt mają na celu umożliwienie wyświetlania stron internetowych Serwisu oraz funkcjonowanie mechanizmów informatycznych Serwisu w sposób dostosowany do potrzeb i preferencji Użytkownika, a także utrzymanie w ramach Serwisu sesji Użytkownika po uwierzytelnieniu (zalogowaniu).
 • Zapis i przechowywanie w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika oraz udostępnianie Serwisowi informacji, o których mowa w § 4 ust. 1, może być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych mechanizmów informatycznych w ramach Serwisu.
 • Informacje, o których mowa w § 4 ust. 1 nie zawierają danych osobowych Użytkownika oraz nie pozwalają na identyfikację osoby Użytkownika.
 • Administrator informuje, że istnieje możliwość określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji wskazanych w § 4 ust. 1 za pomocą funkcji i ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym), przykładowo: włączanie i wyłączanie obsługi „cookie”, usuwanie „cookie”, blokowanie „cookie”. W kwestii szczegółowych funkcji wykorzystywanego przez Użytkownika oprogramowania (przeglądarki internetowej) w tym zakresie, Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją dołączoną do tego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Korzystanie z usługi określonej w § 1 ust. 2 oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na zapis i przechowywanie w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika oraz udostępnianie Serwisowi informacji, o których mowa w § 4 ust. 1, co zostaje potwierdzone wyświetlanym w ramach Serwisu komunikatem, widocznym dla Użytkownika, wraz z następującymi linkami (hiperłączami):
  •  linkiem (hiperłączem) oznaczonym jako „Akceptuję”, dla potrzeb potwierdzenia oświadczenia woli Użytkownika o wyrażeniu zgody na zapis i przechowywanie w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika oraz udostępnianie Serwisowi informacji, o których mowa w § 4 ust. 1,
  • linkiem (hiperłączem) odsyłającym do Regulaminu.
 • Użytkownik może wycofać zgodę, o której mowa w § 4 ust. 5, w każdym czasie, w sposób wolny od opłat, poprzez użycie funkcji lub zmianę ustawień wykorzystywanego przez Użytkownika oprogramowania (przeglądarki internetowej) zgodnie z informacją zawartą w § 4 ust. 4, przykładowo: funkcja blokowania „cookie”.

5. Postanowienia końcowe.

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • W sprawach nieunormowanych przez regulaminy odrębne, o których mowa w § 2 ust. 1, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem elektronicznym http://mikolajki-resort.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci, stanowiącej część Serwisu.
 • Regulamin może być zmieniany przez Administratora. Regulamin w brzmieniu uwzględniajacym dokonaną zmianę obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem elektronicznym http://mikolajki-resort.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci, stanowiącej część Serwisu.

WARUNKI ANULACJIAnulowanie rezerwacji – w przypadku anulowania, zmian w rezerwacji lub w przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie, obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 30% kwoty za cały zarezerwowany pobyt.W momencie dokonania skrócenia pobytu, obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 50% wartości za każdą dobę zarezerwowanego pobytu.Przedpłata – obiekt obciąży Gościa przedpłatą w wysokości 30% kwoty za cały zarezerwowany pobyt.
REGULAMIN REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach świadczonej usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) na rzecz Klienta (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).
 • Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).
 • Usługodawca (rozumiany zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) oświadcza, że jest uprawniony do pośredniczenia – na podstawie odrębnej umowy agencyjnej - w zawieraniu umów związanych z rezerwacją pokoi pomiędzy Obiektem a Klientem.
 • Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie.
 • Regulamin jest dostępny w ramach systemu rezerwacji, na stronie internetowej poszczególnego Obiektu (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).
 • Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML). Na żądanie Klienta, Usługodawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. DEFINICJE
 • Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami
  • Obiekt - podmiot, na rzecz którego Usługodawca działa (na podstawie odrębnej umowy) jako agent realizujący Usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Usługę opisaną poniżej.
  • Klient - oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności dokonuje albo anuluje rezerwację w Systemie;
  • Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;
  • Umowa - oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji pokoi, zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;
  • Usługa - oznacza usługę rezerwacji pokoi w Obiekcie, świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegającą na dokonywaniu, zmianie, bądź anulowaniu rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz umożliwieniu dokonania płatności za rezerwację. Szczegółowy opis Usługi obejmuje pkt 3 niniejszego Regulaminu;
  • Usługodawca - oznacza spółkę Profitroom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), pod numerem KRS 0000303746; NIP: 525-24-23-458; REGON: 141374990;
  • Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);
  • System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);
  • System – System rezerwacji Profitroom Booking Engine, będący własnością i obsługiwany przez Usługodawcę, umożliwiający Klientowi dokonywanie, zmianę bądź anulowanie rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz dokonywanie płatności z tytułu rezerwacji; rodzaj Systemu Teleinformatycznego;
  • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną lub wiadomości tekstowe (sms).
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI
 • Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania, zmiany bądź anulowania rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz usługę dokonywania płatności z tytułu rezerwacji. Usługodawca nie zawiera na rzecz Obiektu umów świadczenia usług hotelowych, w szczególności Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia innych usług, w tym wszelkich hotelowych, z wyjątkiem usług związanych z dokonaniem, zmianą bądź anulowaniem rezerwacji pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie. Przedmiotowe umowy zawierane są na warunkach określonych odrębnie przez Obiekt.
 • Warunkiem świadczenia Usługi jest:
  • zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy;
  • złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy oświadczenia o:
   • prawdziwości danych przekazanych Usługodawcy;
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych przekazanych Usługodawcy w celu świadczenia Usługi;
   • przyjęciu do wiadomości faktu dobrowolności podania danych oraz prawach przysługujących na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 28 czerwca 2016 r. z późn. zm.);
   • o wyborze płatności za rezerwację i ewentualnym wyborze faktury VAT, jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu.
 • Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego w ramach Systemu Usługodawcy oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu i złożeniu oświadczeń, o których mowa w pkt 3.2.2. Regulaminu.
 • Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 • Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
 • Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, przy czym może wiązać się z ponoszeniem przez Klienta kosztów wobec dostawcy sieci Internet, za co nie odpowiada Usługodawca.
 1. REZERWACJA I JEJ ANULOWANIE
 • Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnienie formularza rezerwacji udostępnionego w ramach Systemu Usługodawcy.
 • Rezerwacja przez Klienta obejmuje następujące kroki:
  • wybór usług hotelowych świadczonych przez Obiekt, w oparciu o podane w Systemie dane i informacje, w szczególności dostępność i cenę rezerwacji pokoju; podane w Systemie ceny są cenami brutto i obejmują wyłącznie usługi wskazane jako jej składniki;
  • wprowadzenie przez Klienta wymaganych danych i informacji za pomocą formularza rezerwacji - w szczególności imienia i nazwiska, unikalnego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu - w ramach Systemu udostępnionego na stronie internetowej Obiektu;
  • potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz złożenie wymaganych oświadczeń. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz niezłożenie wymaganych oświadczeń powoduje uniemożliwienie kontynuowania procedury rezerwacji;
  • dokonanie płatności jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu, na wybranych warunkach;
  • po wpisaniu danych rezerwacyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą kod i potwierdzenie rezerwacji wraz z warunkami płatności oraz zasadami jej zmiany bądź anulowania. Z momentem wysłania potwierdzenia, umowę rezerwacji uważa się za zawartą.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych pokoi w Obiekcie. W takim przypadku, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość o braku możliwości dokonania rezerwacji.
 • Anulowanie rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:
  • wybór opcji “Modyfikuj” w przesłanej do Klienta wiadomości obejmującej potwierdzenie rezerwacji, o której mowa w pkt 4.2 lit. e Regulaminu;
  • wybór wyżej opisanej opcji spowoduje uruchomienie w przeglądarce internetowej systemu do zarządzania rezerwacją. W systemie do zarządzania rezerwacją należy wybrać opcję “Anuluj”, a następnie należy opisać przyczynę anulacji;
  • po dokonaniu anulowania rezerwacji, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie anulowania rezerwacji, a w razie anulowania bezkosztowego i dokonania wcześniej płatności za rezerwację, wpłacona kwota zostanie zwrócona Klientowi na rachunek, z którego dokonano płatności w ramach rezerwacji.
 • Zmiana rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:
  • wybór opcji “Modyfikuj” w przesłanej do Klienta wiadomości obejmującej potwierdzenie rezerwacji, o której mowa w pkt 4.2 lit. e Regulaminu;
  • wybór wyżej opisanej opcji spowoduje uruchomienie w przeglądarce internetowej systemu do zarządzania rezerwacją. W systemie do zarządzania rezerwacją należy wybrać opcję “Modyfikuj”, a następnie należy szczegółowo opisać prośbę o modyfikację;
  • po wysłaniu prośby o modyfikację, Obiekt skontaktuje się z gościem w celu poinformowania o statusie modyfikacji.
 1. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 • W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:
  • przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  • świadczenia Usługi z należytą starannością.
 • W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Systemu. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do Systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 • Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi, konserwacyjnymi wobec Systemu oraz leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.
 1. OBOWIĄZKI KLIENTA
 • W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
  • przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;
  • przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;
  • prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;
  • niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;
  • nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;
  • niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędów przy dokonaniu, zmianie bądź anulowaniu rezerwacji przez Klienta.
 • Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
  • naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;
  • niewłaściwego korzystania przez Klienta z Systemu, w szczególności korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu;
  • braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.
 • Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:
  • zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu Usługi lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta;
  • wprowadzeniem do systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.
 • Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) Systemu, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Systemu lub jakiegokolwiek jego elementu.
 • Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 • Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.
 • Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi umyślnie.
 1. REKLAMACJE
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 • Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
 • Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.
 • W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 8.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.
 1. DANE OSOBOWE
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI, Jora Wielka 54C, 11-730 MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI, z którym można się skontaktować przez e-mail: rezerwacja@mikolajki-resort.pl
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi.
 • Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem);
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe);
  • wyrażenia sprzeciwu w przypadku stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania);
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora;
  • realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są umowy zawarte pomiędzy Klientem a Obiektem oraz właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe Klienta przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 • Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.
 • Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
 • Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Usługodawcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Usługi).
 • Usługodawca oraz Administrator, oświadczają, że stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 • Usługodawca oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.
 1. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH
 • Klient nie może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
 • Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Obiektu i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 2018-03-22.
 • Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
  • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
  • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu;
  • wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług;
  • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;
  • zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
 • W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy. Postanowienie objęte treścią zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych z Użytkownikami Klientami będącymi konsumentami. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Usługodawca informuje, że w przypadku konsumentów w sporach, o których mowa w niniejszym ustępie, sądem właściwym jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.
 • Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 z dnia 2 marca 2017 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.), a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 28 czerwca 2016 r. z późn. zm.).